บริการนัดหมายล่วงหน้าสำหรับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัด 15 นาที
หากเกินกำหนด <5 นาที> ขออนุญาตข้ามคิว
กรุณานำ บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาเพื่อเข้ารับบริการ
*หากต้องการยกเลิกนัดหมาย
กรุณายกเลิกก่อนเวลานัดหมาย 1 ชม.
กรุณานำ บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต มาเพื่อเข้ารับบริการ
*หากต้องการยกเลิกนัดหมาย กรุณายกเลิกก่อนเวลานัดหมาย 1 ชม.

บริการนัดหมายล่วงหน้า

นัดไว้ไม่ต้องรอนาน

มาเมื่อคุณสะดวกคุณสามารถใช้บริการนัดหมายล่วงหน้าได้ 4 ครั้ง/เดือน